mg 1 lớp cánh khung rời CC1-D

Miệng gió cánh chỉnh