mg 2 lớp cánh khung rời CC2-D

Miệng gió cánh chỉnh