mg sọt trứng cánh nghiêng khung rời MST-ND

Miện gió sọt trứng