mg sọt trứng cánh thẳng khung rời MST-D

Miện gió sọt trứng